Historic Cornish Texts
Nicholas Boson c 1667 home page
Jooan Chei an Horr (vv 1-14)
index of texts

1. En termen ez passiez thera Trigaz en St.Levan; Dean ha Bennen en Tellar creiez chei a Horr.
2. Ha an Weale a Kothaz scant: ha meth a Dean Da an Wreag; mee a ved’n moze Da whelaz weale da weele; ha whi el dendal gose bounans obba.
3. Kibmiaz teag ev’a Komeraz, ha pel da east ev’a Travaliaz, ha uor an duath ea reeg thoaz da chei Teeack; ha reeg whelaz ena weale da weele.
4. Panna weale ‘lesta geeal meth an Teeack: pob weale oll’ meth Jooan. Ena chei a vargidniaz rag trei penz an vlethan Gubber.
5. Ha pa thera duath an vlethan; e vaster thesguethaz dotha an trei penz. meer Jooan meth e vaster; obba tha Gubber: Buz mar venta Ri them arta; mee a deska deez keen (omit, OP, substitute edn, RG) point a skeeans.
6. Dreu hedna meth Jooan: Na meth an Vaster, Ri them, ha mee a ved’n laveral Deez: Komeroe than meth Jooan. Nenna meth an vaster: komeer weeth na reo gara an vorr goeth rag an vorr noueth.
7. Nenna chei a vargidniaz rag vlethan moy, rag pokaar Gubber; ha po thera duath an vlethan e vaster a droaz an trei penz. Meer Jooan meth e vaster, obba da Gubber buz mar venta Ri them arta mee a deska deez keen point a skeeans.
8. Pan dreu hedna meth Jooan. Na meth e vaster. Ri them, ha mee ved’n lavarel deez. Komeroe than meth Jooan; Nenna meth e vaster. Komeer weeth na Raw’y Ostia en chei lebma vo dean koath Demithez da Bennen Younk.
9. Enna chei a vargidniaz rag blethan moy, ha pa thera duath an vlethan e vaster droaz an trei penz. Meer Jooan meth e vaster. obba tha an gubber. buz mar venta Ri dem arta, mee a deska deez an guella point a skeeanz oll.
10. Pan’dreu hedna meth Jooan. na meth e vaster, Ri them, ha mee a lavar deez. Komeroe than meth Jooan: Nenna meth e vaster: Bethez gueskez duath, ken gueskel eneth, rag edda eu an guella point a skeeans oll.
11. Lebben Jooan e na vengha servia na velha, boz e vengha moas teua tha e wreag. Na meth e vaster. Reaw’moas Choy, ha ma wreag vee a pobaz metten, ha hei ‘ra guil tezan ragez. tha thoaz dre tha tha ‘wreag.
12. Ha an chei woraz an naw penz en Dezan: ha po riga Jooan Komeraz e kibnias, obba meth e vaster, ma tezan ragez tha tha’n dre, tha tha wreag: Ha po chee & tha wreag an moiha looan varbarr; nenna g’reu trea an dezan ha na henz.
13. Kibniaz (kibmiaz OP) teag e komeraz. ha teua ha trea e travaliaz; ha vor duath e rig doaz tha Goon St.Eler, ha enna eva vettiaz gen trei vertshans a Trerin, (teez pleaw) toaz dre mez an fear Ka'’Esk.
14. Ha Jooan, a meth an chei, deeow genna nei: Looan oan nei tha goz guellaz whey. Po leea ve chee mar bel.

 

(BM. Add. MSS. 554, p128, in JB’s hand, Gwavas collection, OC, OP)

Top