Historic Cornish Texts
John Boson 1720  home page

Ten Commandments (A Dêg Gwra Deiu)

index of texts

A Dêg Gwra Deiu
Deiu Cowsas Gerria ma-ha lavaraz-Tho’m guz Arleth Deiu Rêg dro whei Meaz vrt Tîr Egypt ha meas vrt Chei an Kaithes.
1st. Na re’au gauas Deiu veth aral buz vê.
2d.  Na re’au gwra tha gus vonyn weal trehis vith na haval traveth en Neue avorra, na en Aor a wollas na en dour dad’n an Aor, na re’au pleghie dothans, na worria dothans, Rag vê guz Arleth Deiu o’m Deiu guir a vonyn tha tralia Peha an Tazow vor an fleaz tha an Tridgia ha Padjurra hinneth vor’n gi ena el pertha vê, ha deskeutha Trueth da Milliow vor’n gi es kara vê, ha gwitha gerria vê.
3d. Na re’au kamer hanow guz Arleth Deiu en Ganow heb ortham (for oatham), Rag na vedn an Arleth sendg’e heb Pe, ra kamer’e hanow en ganow heb ortham.
4th. Kova tha gwitha benigas De’Zîl. weeah Jorna, Ra whei gwra weal, ha gwra menz es th’es tha guil, buz an sithaz dêth eu zîl benigas guz Arleth Deui. ena ra whei gwra ehal (for ehan) weal, whei na guz mâb na mer na guz dariow Rag en whee’ah Jorna an Arleth gwraz a Neue an Aor a Môre, ha menz es ena ha pouesas an sithas dêth Rag hedda an Arleth Benaz an sithas dêth ha sonaz a.
5. Worria guz Seera ha Dama el guz Dethiow beth pel vor an Tir es res the’es gen guz Arleth Deiu.
6th. Na re’au Latha Mâb Dean
7th. Na re’au Crovetha gen grêg Dean aral
8th. Na re’au Laddra
9th Na re’au Tîa gou vor pidn guz Contrevack
10th  Na re’au gauaz hirrath vor ler Chei guz Contrevack-na hirrath vor ler gwreg guz C[on]trevack. Na e guaz. na [e] moas na e vdgian Na e Rozan, Na Traveth es peth eue.

 

Gwavas copy in Penzance Library.