Historic Cornish Texts
John Tonkin, of St.Just ? 1693 home page
Kanna Kernuak
index of texts

1. Menja Tiz Kernuak buz gasowas
tha kanna vee gy el e glowas
Rag fyr ha mescack thew e gwreze
Ubba en Tale gullas en Beze

2. Rag me a venja cowas na peath
della na vee a denneth tha weath
Rag an pocar ez en pedd’n
ha peege gungans mee a vedd’n

3. Ma tha ni Materne da
ha maternes maga Ta
Besca Rig dane Roul en Gwalaze
buz nag ew an Pobel vaze

4. Eve Rig doaz thurt pow e whonnen
Tiz da gunju Leeas wonnen
Gorolyon da droaze e war dower
Sowias E vownas kerra vel ow’r

5. pereeg eve gurra Trooze war Tîr
Eve welcumbes me ore Gwîr
ha tha vethes tha Careesk
maga sowe besca ve pesk

6 Enna na rig eve Trigass pel
Buz eath tha wheelas an peath o gwel
an Jooal rag gurra war e bedd’n
ha e weetha eve a vedd’n

7. Mattern james rig quachas e stoppia
bus E na allja e theath tha gloppia
Eve rig quachas moaze tha an gwella ternuan
bus e gothas drez an ne wharn

8. Ha ul e poble poonias tha Gova
Hemma e bra gwarre why na gova
Ha e tha worthen eath e whonnen
rag cowas gen e gare Trip-Cunnen

9. Enna e wraze Lowar wheal tha weel
Bowneege kelles Leeas meel
buz materen Wille wraze an wheal
ha fesias gy car vez an gweal

10. Nenna e eath car rag Frink
rag debre an Tacklow ewe per trink
ma enna whath eve me ore gwîr
ha plodia gen an hagar veer

11 ha enna ni e ved’n e ara
amesk an poble ez e gara
ha moaz tha wellaz an peath ez gwreze
en pow an Flemmen amesk an Tîz

12. Enna ma Leeas wonnen kelles
Kana geegans tha boaze gwelles
ha muy dale moaz tha an gletha stella
an lacca berra a mesk an gwellah

13 Ma Materen ni doaz Tre beddn wave
ha moaze car arta pe teffa have
Dewe reffa e sowia Tre ha leaze
ha gweel e vownas mear a heaze

14 menja e buz gweel dua
an Streef ter ni ha’n Creege thua
Materen Frink thera vee a menia
na venja hedda whath gun greevia

(BM Add MSS 28554, f.130) OC no12 Winter 1930 (Not in own hand-some errors in copy?)

Top